Kamus Bakumpai-Indonesia

Djantera Kawi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
1985
129 halaman