Judul: Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar

Penulis:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Ba­dan Ba­hasa) telah menerbitkan Ka­mus Bahasa Indonesia untuk Pelajar. Kamus ini dapat diman­faatkan seba­gai rujukan oleh para pelajar, baik di tingkat SLTP maupun di tingkat SLTA. Perlu dike­tahui oleh kha­layak bahwa Badan Bahasa telah menerbitkan berbagai buku ru­­juk­­­an lain yang berupa kamus, se­per­ti Kamus Besar Bahasa Indo­ne­sia yang sudah terbit sejak tahun 1988 dan Ka­mus Pelajar untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Ka­mus Pe­la­jar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Ka­mus Pe­la­jar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang pada ta­hun 2003 dan 2004 diterbit­kan secara terpisah, kini diterbitkan da­lam satu terbitan dengan judul Kamus Ba­ha­sa In­do­nesia untuk Pe­lajar. Dalam hal kemu­takhir­an isi, kamus ini memuat se­ki­­tar 31.200 entri yang me­miliki fre­kuensi tinggi dalam buku pelajaran dan media massa.