Pedoman Penyusunan Kamus Dwibahasa.

Adi Sunaryo, Ahmad Patoni, Umi Basiroh.